گالري

کد فایل: 0001711

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M0-Y100-K0)

کد فایل: 0001710

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M0-Y60-K20)

کد فایل: 0001709

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M0-Y60-K0)

کد فایل: 0001708

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M0-Y40-K40)

کد فایل: 0001707

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M0-Y40-K0)

کد فایل: 0001706

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M0-Y20-K80)

کد فایل: 0001705

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M0-Y20-K60)

کد فایل: 0001704

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M0-Y20-K40)

کد فایل: 0001703

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M0-Y0-K100)

کد فایل: 0001702

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M0-Y0-K50)

کد فایل: 0001701

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M0-Y0-K0)

کد فایل: 0001275

مشاور املاک نجفلو - فرم فایلینگ فروش و اجاره - آ5 سیاه و سفید

کد فایل: 0001274

نمونه طراحی کارت احادیث - تمام رنگی 12 × 8 سانت (دبستان روشنگر شاهد)

کد فایل: 0001273

نمونه طراحی کارت احادیث - تمام رنگی 12 × 8 سانت (دبستان روشنگر شاهد)

کد فایل: 0001272

نمونه طراحی کارت احادیث - تمام رنگی 12 × 8 سانت (دبستان روشنگر شاهد)

کد فایل: 0001271

نمونه طراحی کارت احادیث - تمام رنگی 12 × 8 سانت (دبستان روشنگر شاهد)

کد فایل: 0001270

نمونه طراحی کارت احادیث - تمام رنگی 12 × 8 سانت (دبستان روشنگر شاهد)

کد فایل: 0001269

نمونه طراحی کارت احادیث - تمام رنگی 12 × 8 سانت (دبستان روشنگر شاهد)

کد فایل: 0001268

نمونه طراحی کارت احادیث - تمام رنگی 12 × 8 سانت (دبستان روشنگر شاهد)

کد فایل: 0001267

نمونه طراحی کارت احادیث - تمام رنگی 12 × 8 سانت (دبستان روشنگر شاهد)

کد فایل: 0001266

نمونه طراحی کارت احادیث - تمام رنگی 12 × 8 سانت (دبستان روشنگر شاهد)

کد فایل: 0001265

نمونه طراحی کارت احادیث - تمام رنگی 12 × 8 سانت (دبستان روشنگر شاهد)

کد فایل: 0001264

نمونه طراحی کارت احادیث - تمام رنگی 12 × 8 سانت (دبستان روشنگر شاهد)

کد فایل: 0001263

نمونه طراحی کارت احادیث - تمام رنگی 12 × 8 سانت (دبستان روشنگر شاهد)

منشاء فایل
فرمت فایل
نمایش
مد رنگ / Color Mode
وضوح تصویر / رزولیشین / resolution / dpi
تنظیمات صفحه / page setup
اندازه / سایز / ابعاد / size
رنگ بندی
سبک طراحی / نوع / style
نوع چاپ
نوع سفارش (محصول)
موضوعات / اصناف
تصاویر
اشیاء گرافیکی
جستجو در نتایج