گالری
ثبت نام / ورود

کد فایل: 0001732

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M60-Y20-K20)

کد فایل: 0001731

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M60-Y0-K40)

کد فایل: 0001730

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M40-Y80-K0)

کد فایل: 0001729

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M40-Y60-K20)

کد فایل: 0001728

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M40-Y60-K0)

کد فایل: 0001727

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M40-Y40-K0)

کد فایل: 0001726

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M40-Y20-K40)

کد فایل: 0001725

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M40-Y20-K20)

کد فایل: 0001724

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M40-Y20-K0)

کد فایل: 0001723

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M40-Y0-K60)

کد فایل: 0001722

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M40-Y0-K20)

کد فایل: 0001721

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M40-Y0-K0)

کد فایل: 0001720

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M20-Y100-K0)

کد فایل: 0001719

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M20-Y60-K20)

کد فایل: 0001718

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M20-Y40-K60)

کد فایل: 0001717

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M20-Y40-K40)

کد فایل: 0001716

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M20-Y40-K0)

کد فایل: 0001715

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M20-Y20-K60)

کد فایل: 0001714

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M20-Y20-K0)

کد فایل: 0001713

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M20-Y0-K40)

کد فایل: 0001712

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M20-Y0-K20)

کد فایل: 0001711

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M0-Y100-K0)

کد فایل: 0001710

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M0-Y60-K20)

کد فایل: 0001709

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M0-Y60-K0)

منشاء فایل
فرمت فایل
نمایش
مد رنگ / Color Mode
وضوح تصویر / رزولیشین / resolution / dpi
تنظیمات صفحه / page setup
اندازه / سایز / ابعاد / size
رنگ بندی
سبک طراحی / نوع / style
نوع چاپ
نوع سفارش (محصول)
موضوعات / اصناف
تصاویر
اشیاء گرافیکی
جستجو در نتایج