گالری
ثبت نام / ورود

کد فایل: 0001756

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C20-M40-Y0-K20)

کد فایل: 0001755

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C20-M40-Y0-K0)

کد فایل: 0001754

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C20-M20-Y0-K0)

کد فایل: 0001753

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C20-M0-Y100-K20)

کد فایل: 0001752

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C20-M0-Y60-K20)

کد فایل: 0001751

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C20-M0-Y60-K0)

کد فایل: 0001750

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C20-M0-Y40-K40)

کد فایل: 0001749

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C20-M0-Y40-K20)

کد فایل: 0001748

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C20-M0-Y20-K40)

کد فایل: 0001747

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C20-M0-Y20-K20)

کد فایل: 0001746

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C20-M0-Y20-K0)

کد فایل: 0001745

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C20-M0-Y0-K40)

کد فایل: 0001744

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C20-M0-Y0-K20)

کد فایل: 0001743

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M100-Y100-K0)

کد فایل: 0001742

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M100-Y60-K0)

کد فایل: 0001741

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M100-Y0-K0)

کد فایل: 0001740

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M80-Y40-K0)

کد فایل: 0001739

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M60-Y100-K0)

کد فایل: 0001738

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M60-Y80-K20)

کد فایل: 0001737

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M60-Y80-K0)

کد فایل: 0001736

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M60-Y60-K40)

کد فایل: 0001735

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M60-Y60-K0)

کد فایل: 0001734

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M60-Y40-K20)

کد فایل: 0001733

کاتالوگ نمونه رنگ های ویژه چاپ افست CMYK (C0-M60-Y40-K0)

منشاء فایل
فرمت فایل
نمایش
مد رنگ / Color Mode
وضوح تصویر / رزولیشین / resolution / dpi
تنظیمات صفحه / page setup
اندازه / سایز / ابعاد / size
رنگ بندی
سبک طراحی / نوع / style
نوع چاپ
نوع سفارش (محصول)
موضوعات / اصناف
تصاویر
اشیاء گرافیکی
جستجو در نتایج