گالری
ثبت نام / ورود
سفارش تایپ شماره 1074

سفارش تایپ شماره 1074

31 ارديبهشت ماه 1397

شرح مختصر تایپ 1074

 • تعداد صفحات: 8 صفحه (دستنویس معمولی)
 • محتویات: متن فارسی ساده
 • مهلت اجرا: روز سه شنبه اول خرداد  97 ـ تا ساعت 16
 • وضعیت سفارش: در حال اجرا 
ادامه
سفارش تایپ شماره 1073

سفارش تایپ شماره 1073

5 ارديبهشت ماه 1397

شرح مختصر تایپ 1073

 • تعداد صفحات: 120صفحه (دستنویس ریز)
 • محتویات: متن فارسی (+ عربی بدون نیاز به اِعراب گذاری)
 • مهلت اجرا: روز شنبه تاریخ 15 اردیبهشت 97 ـ تا ساعت 9 صبح 
 • وضعیت سفارش: در حال اجرا 
ادامه
سفارش تايپ شماره 1072

سفارش تايپ شماره 1072

20 فروردين ماه 1397

شرح مختصر تايپ 1072

 • تعداد صفحات: 138 صفحه (تايپی)
 • محتويات: متن فارسی و لاتین + پاورقي
 • مهلت اجرا: روز چهارشنبه تاريخ 5 اردیبهشت 97 ـ تا ساعت 19:30 عصر
 • وضعيت سفارش: در حال اجرا
ادامه
سفارش تايپ شماره 1071

سفارش تايپ شماره 1071

28 شهريور ماه 1396

شرح مختصر تايپ 1071

 • تعداد صفحات: 11 صفحه (تايپی)
 • محتويات: متن فارسي 
 • مهلت اجرا: روز سه شنبه تاريخ 28 شهریور 96 ـ تا ساعت 19:30 عصر
 • وضعيت سفارش: در حال اجرا
ادامه
سفارش تايپ شماره 1070

سفارش تايپ شماره 1070

22 شهريور ماه 1396

شرح مختصر تايپ 1070

 • تعداد صفحات: حدود 15صفحه (تايپ شده)
 • محتويات: متن فارسي 
 • مهلت اجرا: روز پنجشنبه تاريخ 23 شهریور 96 ـ تا ساعت 7 صبح 
 • وضعيت سفارش: در حال اجرا
ادامه
سفارش تايپ شماره 1069

سفارش تايپ شماره 1069

2 شهريور ماه 1396

شرح مختصر تايپ 1069

 • تعداد صفحات: حدود 19 صفحه (دستنويس ريز)
 • محتويات: متن فارسي 
 • مهلت اجرا: روز جمعه تاريخ 3 شهريور 96 ـ تا ساعت 18 ظهر
 • وضعيت سفارش: در حال اجرا 
ادامه
سفارش تايپ شماره 1068

سفارش تايپ شماره 1068

31 مرداد ماه 1396

شرح مختصر تايپ 1068

 • تعداد صفحات: حدود 11 صفحه (تايپي)
 • محتويات: متن فارسي 
 • مهلت اجرا: روز چهارشنبه تاريخ 1 شهريور96 ـ تا ساعت 8 صبح
 • وضعيت سفارش: در حال اجرا
ادامه
سفارش تايپ شماره 1067

سفارش تايپ شماره 1067

22 مرداد ماه 1396

شرح مختصر تايپ 1067

 • تعداد صفحات: حدود 5 صفحه (دستنويس)
 • محتويات: متن فارسي
 • مهلت اجرا: روز يکشنبه تاريخ 22 مرداد 96 ـ تا ساعت 11 ظهر 
 • وضعيت سفارش: در حال اجرا
ادامه
سفارش تايپ شماره 1066

سفارش تايپ شماره 1066

22 مرداد ماه 1396

شرح مختصر تايپ 1066

 • تعداد صفحات: حدود 60 صفحه (صفحات تايپ شده فونت 14)
 • محتويات: متن فارسي 
 • مهلت اجرا: روز سه شنبه تاريخ 24 مرداد 96 ـ تا ساعت 9 صبح 
 • وضعيت سفارش: در حال اجرا
ادامه
سفارش تايپ شماره 1065

سفارش تايپ شماره 1065

28 تير ماه 1396

شرح مختصر تايپ 1065

 • تعداد صفحات: 7 صفحه (تايپي ريز)
 • محتويات: متن فارسي 
 • مهلت اجرا: روز جمعه تاريخ 30 تير 96 ـ تا ساعت 22 
 • وضعيت سفارش: در حال اجرا
ادامه
سفارش تايپ شماره 1064

سفارش تايپ شماره 1064

26 تير ماه 1396

شرح مختصر تايپ 1064

 • تعداد صفحات:  18 صفحه (دستنويس)
 • محتويات: متن فارسي 
 • مهلت اجرا: روز سه شنبه تاريخ 27 تير 96 ـ تا ساعت 10:30  
 • وضعيت سفارش: در حال اجرا
ادامه
سفارش تايپ شماره 1063

سفارش تايپ شماره 1063

24 تير ماه 1396

شرح مختصر تايپ 1063

 • تعداد صفحات: حدود 9 صفحه (دستنويس)
 • محتويات: متن فارسي 
 • مهلت اجرا: روز شنبه تاريخ 24 تير ماه96 ـ تا ساعت 19 
 • وضعيت سفارش: در حال اجرا
ادامه
سفارش تايپ شماره 1062

سفارش تايپ شماره 1062

15 تير ماه 1396

شرح مختصر تايپ 1062

 • تعداد صفحات: حدود 6 صفحه (دستنويس ريز)
 • محتويات: متن فارسي 
 • مهلت اجرا: روز پنجشنبه تاريخ 15 تير 96 ـ تا ساعت 12 ظهر
 • وضعيت سفارش: در حال اجرا   
ادامه
سفارش تايپ شماره 1061

سفارش تايپ شماره 1061

20 خرداد ماه 1396

شرح مختصر تايپ 1061

 • تعداد صفحات: 9 صفحه (دستنويس)
 • محتويات: متن فارسي 
 • مهلت اجرا: روز يکشنبه تاريخ 21 خرداد 96 ـ تا ساعت 10 صبح
 • وضعيت سفارش: در حال اجرا 
ادامه
سفارش تايپ شماره 1060

سفارش تايپ شماره 1060

20 خرداد ماه 1396

شرح مختصر تايپ 1060

 • تعداد صفحات:  17 صفحه (دستنويس)
 • محتويات: متن فارسي 
 • مهلت اجرا: روز شنبه تاريخ 20 خرداد 96 ـ تا ساعت 10:30 صبح 
 • وضعيت سفارش: در حال اجرا 
ادامه
سفارش تايپ شماره 1059

سفارش تايپ شماره 1059

17 خرداد ماه 1396

شرح مختصر تايپ 1059

 • تعداد صفحات: حدود 16 صفحه (تايپ شده)
 • محتويات: متن فارسي 
 • مهلت اجرا: روز چهارشنبه تاريخ 17 خرداد 96 ـ تا ساعت 13 ظهر
 • وضعيت سفارش: در حال اجرا 
ادامه
سفارش تايپ شماره 1058

سفارش تايپ شماره 1058

16 خرداد ماه 1396

شرح مختصر تايپ 1058

 • تعداد صفحات: 5 صفحه (دستنويس )
 • محتويات: متن فارسي
 • مهلت اجرا: روز چهارشنبه تاريخ 17 خرداد 96 ـ تا ساعت 8 صبح
 • وضعيت سفارش: در حال اجرا
ادامه
سفارش تايپ شماره 1057

سفارش تايپ شماره 1057

16 خرداد ماه 1396

شرح مختصر تايپ 1057

 • تعداد صفحات:  4 صفحه (دستنويس )
 • محتويات: متن فارسي 
 • مهلت اجرا: روز سه شنبه تاريخ 16 خرداد 96  ـ تا ساعت 18 
 • وضعيت سفارش: در حال اجرا
ادامه
سفارش تايپ شماره 1056

سفارش تايپ شماره 1056

10 خرداد ماه 1396

شرح مختصر تايپ 1056

 • تعداد صفحات: 3 صفحه (دستنويس ريز )
 • محتويات: متن فارسي 
 • مهلت اجرا: روز چهارشنبه تاريخ 10 خرداد 96 ـ تا ساعت 13 ظهر
 • وضعيت سفارش: در حال اجرا 
ادامه
سفارش تايپ شماره 1055

سفارش تايپ شماره 1055

7 خرداد ماه 1396

شرح مختصر تايپ 1055

 • تعداد صفحات: 3صفحه (دستنويس )
 • محتويات: متن فارسي 
 • مهلت اجرا: روز يکشنبه تاريخ 7 ارديبهشت96 ـ تا ساعت 13 ظهر
 • وضعيت سفارش: در حال اجرا 
ادامه
سفارش تايپ شماره 1054

سفارش تايپ شماره 1054

4 خرداد ماه 1396

شرح مختصر تايپ 1054

 • تعداد صفحات: 2 صفحه (دستنويس ريز )
 • محتويات: متن فارسي
 • مهلت اجرا: روز پنجشنبه تاريخ 4 خرداد 96 ـ تا ساعت 11 ظهر
 • وضعيت سفارش: در حال اجرا 
ادامه
سفارش تايپ شماره 1053

سفارش تايپ شماره 1053

3 خرداد ماه 1396

شرح مختصر تايپ 1053

 • تعداد صفحات:  4 صفحه (دستنويس ريز )
 • محتويات: متن فارسي 
 • مهلت اجرا: روز چهارشنبه تاريخ 3 خرداد 96 ـ تا ساعت 16 ظهر
 • وضعيت سفارش: در حال اجرا 
ادامه
سفارش تايپ شماره 1052

سفارش تايپ شماره 1052

31 ارديبهشت ماه 1396

شرح مختصر تايپ 1052

 • تعداد صفحات: 7 صفحه (دستنويس)
 • محتويات: متن فارسي
 • مهلت اجرا: روز دوشنبه تاريخ 1 خرداد96 ـ تا ساعت 9:30 صبح
 • وضعيت سفارش: در حال اجرا 
ادامه
سفارش تايپ شماره 1051

سفارش تايپ شماره 1051

31 ارديبهشت ماه 1396

شرح مختصر تايپ 1051

 • تعداد صفحات: حدود 12 صفحه (دستنويس ريز)
 • محتويات: متن فارسي 
 • مهلت اجرا: روز دوشنبه تاريخ 1 خرداد96 ـ تا ساعت 9:30 صبح 
 • وضعيت سفارش: در حال اجرا 
ادامه
سفارش تايپ شماره 1050

سفارش تايپ شماره 1050

27 ارديبهشت ماه 1396

شرح مختصر تايپ 1050

 • تعداد صفحات: 8 صفحه دستنويس معمولي
 • محتويات: متن فارسي 
 • مهلت اجرا: روز پنجشنبه تاريخ 28 ارديبهشت 96 ـ تا ساعت 10 صبح 
 • وضعيت سفارش: در حال اجرا 

در صورت تمايل، درخواست اجراي تمام و يا بخشي از اين سفارش را در حساب کاربري خود ثبت بفرماييد.

ادامه
تذکر بسيار مهم

تذکر بسيار مهم

25 ارديبهشت ماه 1396

تذکر بسيار مهم

“ثبت سفارش‌هاي جديد تايپي“ در سايت از طريق ارسال پيامک به اطلاع همکاران تايپيست ميرسد، با توجه به ارسال سيستمي اين پيامک‌ها، همکاراني که شماره همراه‌شان را در ليست سياه قرار داده‌اند پيامهاي سيستم را دريافت نمي‌کنند لذا در صورت تمايل به اطلاع سريع از پروژه‌هاي جديد يک شماره همراه ديگر از طريق حساب کاربري خود معرفي نمايند و يا در فواصل زماني کمتر به همين صفحه مراجعه و از پروژه‌هاي جديد اطلاع يابند.

با تشکر

چاپ منظومه

ادامه
سفارش تايپ شماره 1049

سفارش تايپ شماره 1049

25 ارديبهشت ماه 1396

شرح مختصر تايپ 1049

 • تعداد صفحات: حدود 10 صفحه A5 دستنويس
 • محتويات: متن فارسي
 • مهلت اجرا: روز دوشنبه تاريخ 25 ارديبهشت 96 ـ تا ساعت 10 صبح
 • وضعيت سفارش: در حال اجرا 
ادامه
سفارش تايپ شماره 1048

سفارش تايپ شماره 1048

25 ارديبهشت ماه 1396

شرح مختصر تايپ 1048

 • تعداد صفحات: 6 صفحه دستنويس 
 • محتويات: متن فارسي 
 • مهلت اجرا: روز دوشنبه تاريخ 25 ارديبهشت 96 ـ تا ساعت 11:45 ظهر
 • وضعيت سفارش: در حال اجرا

در صورت تمايل، درخواست اجراي تمام و يا بخشي از اين سفارش را در حساب کاربري خود ثبت بفرماييد.

ادامه
سفارش تايپ شماره 1047

سفارش تايپ شماره 1047

24 ارديبهشت ماه 1396

شرح مختصر تايپ 1047

 • تعداد صفحات: 6 صفحه (دستنويس )
 • محتويات: متن فارسي
 • مهلت اجرا: روز يکشنبه تاريخ 24 ارديبهشت 96 ـ تا ساعت 12:45 ظهر
 • وضعيت سفارش: در حال اجرا 
ادامه
سفارش تايپ شماره 1046

سفارش تايپ شماره 1046

24 ارديبهشت ماه 1396

شرح مختصر تايپ 1046

 • تعداد صفحات:  5 صفحه (دستنويس )
 • محتويات: متن فارسي  
 • مهلت اجرا: روز يکشنبه تاريخ 24 ارديبهشت 96 ـ تا ساعت 12 ظهر
 • وضعيت سفارش: در حال اجرا 
ادامه