گالری
ثبت نام / ورود
جوايز ويژه سفارش هاي چاپي مرداد و شهريور ماه 1395

جوايز ويژه سفارش هاي چاپي مرداد و شهريور ماه 1395

جوايز ويژه سفارش هاي چاپي مرداد و شهريور ماه 1395

جوايز ويژه سفارش هاي چاپي مرداد و شهريور ماه 1395

(طبق قيمت هاي مندرج در سايت منظومه)

 

به سفارش هاي با مبلغ بين 100 تا 200 هزار تومان

3500 برگ يادداشت رنگي 7*10

(70 جلد دفترچه يادداشت 50 برگي؛ کاغذ سفيد + چاپ 4 رنگ)

تعلق مي گيرد

    

به سفارش هاي با مبلغ بين 200 تا 300 هزار تومان

5400 برگ يادداشت رنگي 7*10

(108 جلد دفترچه يادداشت 50 برگي؛ کاغذ سفيد + چاپ 4 رنگ)

تعلق مي گيرد

     

به سفارش هاي با مبلغ بين 300 تا 400 هزار تومان

7200 برگ يادداشت رنگي 7*10

(144 جلد دفترچه يادداشت 50 برگي؛ کاغذ سفيد + چاپ 4 رنگ)

تعلق مي گيرد

      

به سفارش هاي با مبلغ بيش از 400 هزار تومان

9000 برگ يادداشت رنگي 7*10

(180 جلد دفترچه يادداشت 50 برگي؛ کاغذ سفيد + چاپ 4 رنگ)

تعلق مي گيرد

کد مطلب: 179 / 7 مرداد ماه 1395